W ramach wykonywanego zawodu adwokata, świadczę pomoc prawną m. in. w zakresie:

 • reprezentacji cudzoziemca w sądach i przed organami administracji państwowej;
 • reprezentacji cudzoziemca przy postępowaniu legalizacji pobytu na terenie RP, w przedmiocie:
  – zezwolenia na pobyt czasowy;
  – zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
  – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie;
  – wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta);
  – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca – delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP;
  – zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej;
  – zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;
  – zezwolenia na pobyt czasowy w celu w celu prowadzenia badań naukowych;
  – zezwolenia na pobyt czasowy w celu dla członków rodzin cudzoziemców;
  – zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin obywatela RP;
  – pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi;
  – zezwolenia na pobyt w RP w przypadkach wskazania innych okoliczności;
  – zezwolenia na pobyt stały.